POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez Sklep Internetowy, prowadzony pod deltaoptical.pl (dalej zwaną Witryną) przez Delta Optical spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.  NIP 8222047012 z siedzibą w Nowych Osinach przy ul. Pięknej 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki.

Informacje o administratorze danych osobowych

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub innych kanałów komunikacji z Klientem uzyskanych w oparciu o aktywność Klienta w Internecie lub sklepach stacjonarnych należących do tego samego podmiotu jest Delta Optical spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Nowych Osinach przy ul. Pięknej 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki, (kontakt pod wyżej wymienionym adresem, adresem poczty elektronicznej: info@deltaoptical.pl, lub tel./fax 25759-29-95) zwanym dalej Administratorem i będącym jednocześnie Sprzedawcą.

Administrator dokłada szczególnych starań w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą. Zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane w konkretnych i prawnie uzasadnionych celach, adekwatne i ograniczone do tego, co niezbędne dla realizacji celów, w których są przetwarzane, prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane oraz przetwarzane w sposób zapewniający właściwy poziom bezpieczeństwa Danych Osobowych za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.

Przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej zwanej: RODO) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych. Według tych przepisów Dane Osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

Cele przetwarzania Danych Osobowych

Cel i zakres danych przetwarzanych przez Administratora wynikają ze zgody Klienta lub przepisów prawa oraz modyfikowane są w wyniku działań podejmowanych przez Klienta w Sklepie Internetowym lub za pomocą innych kanałów komunikacji (korespondencja, rozmowa telefoniczna). Dane Osobowe Klienta mogą być przetwarzane w celu prezentowania dedykowanych dla niego ofert dostosowanych do jego preferencji wyłącznie jeśli Klient wyraził na to zgodę (zgadzając się na wykorzystanie plików cookies równocześnie wyraża zgodę na profilowanie, czyli automatyczne przetwarzanie Danych Osobowych w celu dostosowania strony do preferencji użytkownika).

Możliwe cele przetwarzania Danych Osobowych Klientów przez Administratora:

- zawarcie i realizacja Umowy o Świadczenie Usług, w tym założenie Konta;

- zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży;

- przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji;

- realizacja napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych;

- przeprowadzanie konkursów oraz realizacja odbioru nagród;

- prezentowanie reklam, ofert lub promocji dotyczących produktów lub usług Administratora, w szczególności w celu realizacji umowy o świadczenie Newslettera;

- ocena i analiza aktywności oraz informacji o Kliencie, w tym w ramach zautomatyzowanego przetwarzania Danych Osobowych (profilowanie), w celu prezentowania dostosowanych do preferencji Klienta produktów lub usług Administratora, w szczególności w celu realizacji umowy o świadczenie Newslettera oraz analiz statystycznych;

- dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami;

- wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów, np. podatkowych i rachunkowych;

- prowadzenie korespondencji z Klientami, w tym udzielanie odpowiedzi na pytania.

Dane osobowe przetwarzane przez Sklep Internetowy

Administrator może przetwarzać Dane Osobowe Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego podane w formularzu: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby lub adres dostawy, czyli ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj, nr rachunku bankowego, a w przypadku Klientów niebędących konsumentami również nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz pozostałe dane zebrane w trakcie korzystania ze Sklepu Internetowego.

Podanie Danych Osobowych przez Klienta w Sklepie Internetowym jest dobrowolne, jednak jest konieczne do skorzystania z możliwości, jakie oferuje sklep, głównie do złożenia Zamówienia i jego realizacji (zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży), rejestracji Konta (zawarcia i wykonania Umowy o Świadczenie Usług), czy zapisania się do newslettera. Konsekwencją niepodania Danych Osobowych może być brak możliwości skutecznej realizacji zamówienia lub usługi.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą przetwarzania Danych Osobowych Klienta jest przede wszystkim konieczność wykonania umowy, której Klient jest stroną lub konieczność podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem.

W przypadku operacji przetwarzania danych w celach marketingowych (za wyjątkiem newslettera) podstawą jest wypełnienie celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

W innych celach Dane Osobowe Klienta mogą być przetwarzane na podstawie:

- dobrowolnie wyrażonych zgód;

- obowiązujących przepisów prawa niezbędności do innych niż wymienione powyżej celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, w szczególności do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, prowadzenia korespondencji z Klientami, także za pośrednictwem formularzy kontaktowych (w tym odpowiadanie na wiadomości Klientów), analiz rynkowych oraz statystycznych.

Odbiorcy danych osobowych Klienta

Rodzaj i liczba odbiorców Danych Osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika przede wszystkim z zakresu usług, z jakich korzysta Klient oraz ze zgody Klienta, jak również z przepisów prawa.

W przetwarzaniu Danych Osobowych w ograniczonym zakresie biorą udział partnerzy Administratora, w szczególności dostawcy usług hostingu lub usług teleinformatycznych, przewoźnicy lub pośrednicy realizujący przesyłki, podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą, firmy, które serwisują oprogramowanie, jak również dostawcy usług prawnych i doradczych.

Klient ma prawo do:

- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

- przeniesienia Danych Osobowych do innego Administratora;

- dostępu do Danych Osobowych i otrzymania informacji, które Dane Osobowe są przetwarzane;

- żądania sprostowania i ograniczenia przetwarzania lub usunięcia Danych Osobowych;

- cofnięcia każdej wyrażonej Administratorowi zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem;

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go Danych Osobowych dokonywanego w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej, w tym w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu, w tym profilowania (jeżeli nie ma innych ważnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania nadrzędnych wobec interesów Klienta).

Czas przechowywania danych

Dane Osobowe mogą być przechowywane przez cały okres korzystania ze Sklepu Internetowego (zarejestrowane Konto) oraz czas niezbędny do wykonywania napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych. W przypadku działań marketingowych mogą być przetwarzane do czasu wniesienia przez Klienta sprzeciwu. Natomiast jeśli związane są z technologią cookies, do czasu usunięcia tych plików przy pomocy ustawień przeglądarki. Jeżeli przetwarzanie Danych Osobowych jest uzależnione od zgody Klienta, Dane Osobowe mogą być przetwarzane dopóki nie zostanie ona cofnięta.

Dane Osobowe będą przechowywane również wtedy, gdy przepisy prawa (np. księgowe lub podatkowe) będą zobowiązywać Administratora do ich przetwarzania, na czas określony w tych przepisach. Dane Osobowe będą przechowywane dłużej na wypadek roszczeń Klienta wobec Administratora, w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora, bądź w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami osób trzecich, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa.

Administrator przechowuje korespondencję oraz nagrania rozmów telefonicznych w celach statystycznych oraz jak najlepszej i najszybszej reakcji na pojawiające się zapytania, a także w zakresie rozstrzygnięć reklamacyjnych i podejmowanych na podstawie zgłoszeń ewentualnych decyzji o interwencjach administracyjnych we wskazanym Koncie przez okres niezbędny do realizacji tych celów.

Dane zbierane w sposób automatyczny podczas korzystania z Witryny
Administrator nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Sklep Internetowy i przechowywane na komputerze użytkownika Witryny zawierające pewne informacje związane z korzystaniem ze Sklepu Internetowego.
Pliki cookies sesyjne PHPSESSID wykorzystywane są przez Sklep Internetowy w celu obsługi Witryny i zapewnienia możliwości udostępnienia Klientowi interesujących informacji oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych zakupów. Pliki Cookies wykorzystywane przez Sklep Internetowy mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny. W każdym wypadku Klient może zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje przeglądarki internetowej. Obok plików cookies Sklep Internetowy może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której użytkownik wszedł na Witrynę. Niektóre podstrony w ramach Witryny oraz inne środki komunikacji mogą zawierać tzw. web beacons (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Witryny. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Klienta danymi osobowymi.

Standardowo przeglądarki internetowe lub inne oprogramowania zainstalowane na komputerze bądź innym urządzeniu podłączonym do sieci domyślnie zezwalają na umieszczanie plików cookies na takim urządzeniu, a tym samym na zbieranie informacji o użytkownikach Witryny. Podstawą przetwarzania tak uzyskanych danych jest uzasadniony interes Administratora, jakim jest potrzeba zapewnienia najwyższej jakości treści prezentowanych przez ich dostosowanie do preferencji Osób Odwiedzających oraz marketing - w tym bezpośredni - produktów i usług Administratora.

Google Analytics
Niniejsza Witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (Google). Google Analytics używa cookies, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

W oparciu o pliki cookies Sklep Internetowy posługuje się technologią pozwalającą na dotarcie z przekazem reklamowym do użytkowników, którzy już wcześniej odwiedzili Witrynę, na innych stronach internetowych, które odwiedzają. Dzięki temu Klient otrzymuje informacje, które lepiej odpowiadają jego zainteresowaniom i potrzebom zidentyfikowanym w wyniku analizy jego wcześniejszego zachowania.

Wirtualna Polska

Na naszych stronach podmioty trzecie zamieszczają informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie) oraz uzyskują do nich dostęp. To nasi zaufani partnerzy z którymi stale współpracujemy, aby dostosować do Twoich potrzeb i zainteresowań reklamy na naszych i ich stronach, a także usługi, które dostarczamy my i nasi zaufani partnerzy. Takim zaufanym partnerem są podmioty z grupy kapitałowej Wirtualnej Polski. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych przez Wirtualną Polskę znajdują się w polityce prywatności Wirtualnej Polski.

Zabezpieczenie Danych Osobowych

Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Administrator stosuje m.in. następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Danych Osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

  • zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem;

  • certyfikat SSL na stronach Sklepu internetowego, na których podawane są Dane Osobowe;

  • szyfrowanie danych służących do autoryzacji osoby korzystającej z funkcji Sklepu Internetowego;

  • dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

Powyższa wersja Polityki prywatności obowiązuje od 25.05.2018.

Kontakt

Kontakt

Potrzebujesz pomocy?

25 786 05 20 25 747 80 04
deltasklep@deltaoptical.pl