I. Naprawy gwarancyjne

Naprawy gwarancyjne regulowane są poprzez warunki określone w karcie gwarancyjnej

II. Naprawy pogwarancyjne/odpłatne:

 
1. W celu skorzystania z usługi naprawy pogwarancyjnej/odpłatnej należy przesłać urządzenie na własny koszt do siedziby Delta Optical.
2. Zlecający naprawę klient dostarczając urządzenie do Delta Optical, a w szczególności przesyłając je przez osoby trzecie, zobowiązany jest zapewnić mu odpowiednie opakowanie. Delta Optical nie ponosi odpowiedzialności za szkody, w tym uszkodzenia urządzenia, wynikające z niewłaściwego opakowania urządzenia podczas takiego przewozu.
3. Dołożymy starań, aby wycena oraz termin realizacji naprawy został przedstawiony nie później niż w terminie 21 dni od pierwszego dnia roboczego następującego po dostarczeniu urządzenia do siedziby Delta Optical.
4. Poinformowany o warunkach realizacji naprawy klient jest zobowiązany w terminie 7 dni roboczych uzgodnić z Delta Optical sposób dokonania opłaty za usługę oraz sposób odbioru urządzenia.
5. W celu przyśpieszenia wyceny naprawy należy wraz z urządzeniem dostarczyć dokładny opis wady uwzględniający w szczególności jej zewnętrzne objawy oraz dokładny adres zwrotny reklamującego oraz numer telefonu kontaktowego lub adres e-mail.
Zdecydowanie polecamy skorzystanie z formularza zgłoszenia serwisowego.
6. Jeżeli naprawa wymagać będzie sprowadzenia części zamiennych z zagranicy, termin dokonania wyceny naprawy może ulec stosownemu wydłużeniu.
7. Zanieczyszczenia urządzenia powstałe w trakcie jego użytkowania powinny zostać usunięte przez użytkownika przed dostarczeniem urządzenia do siedziby Delta Optical.
8. Na wykonane usługi i/lub wymienione części udzielana jest gwarancja na okres 24 miesięcy obowiązująca od daty wystawienia rachunku za usługę (faktura lub paragon).
9. W stosunku do poniższych podzespołów niektórych urządzeń okres gwarancji wynosi 12 miesięcy od daty wystawienia rachunku za usługę:
a) wzmacniacze obrazu w noktowizorach;
b) wbudowane kamery w mikroskopach;
c) piloty w teleskopach.
10. Udzielona na usługę gwarancja podlega prawu polskiemu i jest nieprzenośna.
11. Jeśli właściciel urządzenia nie uzgodni z Delta Optical w ciągu 30 dni od wezwania do odbioru urządzenia sposobu oraz terminu jego odbioru, Delta Optical po upływie kolejnych 60 dni przyjmie, że właściciel urządzenie porzucił, a tym samym wyzbył się własności tej rzeczy.
12. Główną misją Delta Optical jest utrzymywanie satysfakcji naszych Klientów zarówno z racji jakości Urządzeń sygnowanych naszą marką oraz jakości świadczonych usług,  jak i z racji klasy, z jaką obsługujemy naszych Klientów. W razie jakichkolwiek uwag związanych ze świadczonymi usługami prosimy o kontakt:
 
Delta Optical spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Nowe Osiny, ul. Piękna 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki
NIP: 822-20-47-012
fax: 0-25 759-29-95, tel. 0-25 759-05-20
info@deltaoptical.pl, www.deltaoptical.pl
Kontakt

Kontakt

Potrzebujesz pomocy?

25 786 05 20 25 747 80 04
info@deltaoptical.pl