Zasady konkursu:

1. W ramach Konkursu Uczestnik powinien:

 • dokonać zakupu w salonie firmowym Delta Optical w Warszawie na kwotę minimum 100 zł brutto na jednym dokumencie zakupu (paragon, faktura)

 • ułożyć hasło reklamujące Delta Optical,

 • umieścić hasło na Karnecie Konkursowym dostępnym w salonie Delta Optical W Warszawie wraz z danymi uczestnika (imię, nazwisko, telefon kontaktowy, adres mailowy) i numer dokumentu zakupu (paragon, faktura)

 • Karnet Konkursowy należy złożyć w salonie firmowym.


2. Każdy Uczestnik zgłasza jedną propozycję hasła reklamowego i składa jeden Karnet Konkursowy. W przypadku złożenia większej liczby zgłoszeń niż jedno, Organizator decyduje, które z nich jest brane pod uwagę w konkursie.


3. Jeden dokument zakupu (faktura lub paragon) uprawnia do złożenia jednego Karnetu Konkursowego z hasłem.


4. Ostateczny termin złożenia Karnetu Konkursowego upływa 27.03.2021 o godzinie 14.00. Zgłoszenia złożone po terminie lub niezgodne z postanowieniami Regulaminu nie będą rozpatrywane.


5. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwać będzie Komisja powołana przez Organizatora. Jej zadaniem będzie ocena zadania konkursowego, wyłonienie zwycięzców i przyznanie nagród.


6. Komisja, po weryfikacji wszystkich zgłoszeń pod kątem zgodności z niniejszym Regulaminem wyłoni Zwycięzców konkursu do dnia 03.04.2021 do godz. 18:00. Każdy Uczestnik zostanie poinformowany o tym droga mailową. Wyniki konkursu zostaną także umieszczone na profilu firmy Delta Optical w mediach społecznościowych


7. Uczestnik Konkursu poprzez złożenie Karnetu Konkursowego jednocześnie wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora wymyślonego hasła do działań promocyjnych.
Regulamin Konkursu "Hasło Reklamowe":

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w konkursie „Hasło reklamowe”, w którym do wygrania jest sprzęt optyczny.

 2. Organizatorem Konkursu jest Delta Optical spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Nowych Osinach pod adresem: ul. Piękna 1, Nowe Osiny, 05-300 Mińsk Mazowiecki; wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000784247, NIP 8222047012

 3. Konkurs odbywa się od dnia 27.02.2021 r. do 27.03.2021 r. do godz. 14.00

 4. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. Uczestnik przystępując do Konkursu akceptuje tym samym wszystkie zawarte w niniejszym Regulaminie postanowienia.

 5. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które w dniach 27.02-27.03.2021 dokonały zakupu w Salonie Delta Optical w Warszawie na kwotę minimum 100 zł brutto.

 6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz osoby zatrudnione przez niego na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie rodzin pracowników i współpracowników Organizatora.

§ 2 Zasady konkursu

 1. W ramach Konkursu Uczestnik powinien:

- dokonać zakupu w salonie firmowym Delta Optical w Warszawie na kwotę minimum 100 zł brutto na jednym dokumencie zakupu (paragon, faktura)

- ułożyć hasło reklamujące Delta Optical,

- umieścić hasło na Karnecie Konkursowym dostępnym w salonie Delta Optical W Warszawie wraz z danymi uczestnika (imię, nazwisko, telefon kontaktowy, adres mailowy) i numer dokumentu zakupu (paragon, faktura)

- Karnet Konkursowy należy złożyć w salonie firmowym.

 1. Każdy Uczestnik zgłasza jedną propozycję hasła reklamowego i składa jeden Karnet Konkursowy. W przypadku złożenia większej liczby zgłoszeń niż jedno, Organizator decyduje, które z nich jest brane pod uwagę w konkursie.

 2. Jeden dokument zakupu (faktura lub paragon) uprawnia do złożenia jednego Karnetu Konkursowego z hasłem.

 3. Ostateczny termin złożenia Karnetu Konkursowego upływa 27.03.2021 o godzinie 14.00. Zgłoszenia złożone po terminie lub niezgodne z postanowieniami Regulaminu nie będą rozpatrywane.

 4. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwać będzie Komisja powołana przez Organizatora. Jej zadaniem będzie ocena zadania konkursowego, wyłonienie zwycięzców i przyznanie nagród.

 5. Komisja, po weryfikacji wszystkich zgłoszeń pod kątem zgodności z niniejszym Regulaminem wyłoni Zwycięzców konkursu do dnia 03.04.2021 do godz. 18:00. Każdy Uczestnik zostanie poinformowany o tym droga mailową. Wyniki konkursu zostaną także umieszczone na profilu firmy Delta Optical w mediach społecznościowych

 6. Uczestnik Konkursu poprzez złożenie Karnetu Konkursowego jednocześnie wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora wymyślonego hasła do działań promocyjnych.

§ 3 Nagrody w Konkursie

1.W konkursie zostanie wyłonionych trzech zwycięzców.

I miejsce zostanie nagrodzone Celownikiem noktowizyjnym Yukon Sightline N455S o wartości 3794,00.zł brutto,

II miejsce Teleskopem Sky-Watcher Dobson 6" o wartości 1349,00 zł brutto,

III miejsce Mikroskopem Delta Optical Genetic Pro Trino o wartości 1349,00 zł .

 1. Nagrody rzeczowe zostaną powiększone o kwotę w wysokości 11,11% wartości Nagrody rzeczowej (zwanej dalej jako „Nagroda Pieniężna”). Nagroda Pieniężna nie zostanie wydana, lecz przekazana na poczet pokrycia podatku od nagrody o wartości 10% sumy wartości Nagrody rzeczowej oraz Nagrody pieniężnej.

 2. Zwycięzcom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na nagrodę innego rodzaju lub gotówkę.

 3. Zwycięzcom nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do otrzymania Nagrody na osoby trzecie.

 4. Zwycięzcy są zobowiązani skontaktować się z Organizatorem do dnia 09.04.2021. drogą elektroniczną, poprzez wiadomość mailową wysłaną na adres info@deltaoptical.pl, w celu uzgodnienia daty i miejsca odbioru nagrody.

 5. Nagrody zostaną przekazane w terminie do dnia 16.04.2021 r. pod warunkiem otrzymania w wyznaczonym terminie opisanym w niniejszym Regulaminie, przez Organizatora danych do przekazania Nagrody od Zwycięzcy oraz danych niezbędnych do rozliczenia podatku, chyba że Organizator w porozumieniu ze Zwycięzcą postanowią inaczej.

 6. W przypadku braku kontaktu ze strony Zwycięzcy lub niedopełnienia obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, Nagroda przepada, a Organizator ma prawo do wytypowania innego Zwycięzcy konkursu lub do nierozdysponowania Nagrody.

§ 4 Reklamacje

 1. Reklamacje związane z przebiegiem Konkursu należy kierować do Organizatora pod adres mailowy info@deltaoptical.pl

 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w terminie 7 dni roboczych od jej otrzymania.

 3. Uczestnik Konkursu zostanie poinformowany o wynikach postępowania reklamacyjnego mailem w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

 4. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, numer telefonu Uczestnika, adres korespondencyjny oraz opis reklamacji.

§ 5 Dane osobowe oraz zgoda na wykorzystanie wizerunku

 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

 2. Udostępnione dane będą przetwarzane w celu organizacji Konkursu na podstawie art. 919 Kodeksu cywilnego (przyrzeczenie nagrody). Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne dla przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu zgodnie z Regulaminem. Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

 3. Uczestnik Konkursu ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych zgodnie z art. 15-21 RODO. W celu realizacji tych uprawnień można kontaktować się z Organizatorem poprzez przesłanie wiadomości prywatnej do profilu marki Delta Optical.

 4. Dane Uczestników są przechowywane do czasu zakończenia Konkursu i rozpatrzenia reklamacji. Zgłoszenia są przetwarzane do czasu usunięcia z profilu marki Delta Optical na Facebooku oraz do przedawnienia ewentualnych roszczeń, chyba że prawo Unii lub prawo krajowe nakazują przechowywanie danych osobowych przez dłuższy okres.

 5. Odbiorcami danych osobowych są podmioty świadczące na rzecz Organizatora usługi w zakresie obsługi prawnej ewentualnych naruszeń regulaminu i prawa.

 6. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi na przetwarzanie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z Konkursu w przypadku naruszenia zasad opisanych w Regulaminie, powszechnie obowiązujących przepisów prawa bądź postępowanie nierzetelne, nieetyczne i w jakikolwiek sposób sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Wykluczenie z Konkursu oznacza wygaśnięcie ewentualnego prawa do Nagrody.

 2. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora.