XI PUCHAR DELTA W PIĘCIOBOJU MYŚLIWSKIM

Zapraszamy do wzięcia udziału w zawodach o Puchar Delta Optical już 15 czerwca, jak zwykle na strzelnicy we Włocławku.

Zawody pod szyldem Delta to nie tylko sposobność sprawdzenia celności oka, ale i możliwość przetestowania nowinek sprzętowych – od naszych firmowych lunet i lornetek po noktowizory i termowizory marki Pulsar.

 

ORGANIZATOR

1. Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego we Włocławku
2. Firma DELTA Optical Spółka z o.o. Spółka Komandytowa
3. Komisja Strzelecka przy Zarządzie Okręgowym PZŁ we Włocławku

 

SĘDZIA GŁÓWNY ZAWODÓW

Piotr Karpiński

 

Program zawodów, warunki uczestnictwa

 • Godz. 7.30 - 8.20  - rejestracja zawodników, wydawanie numerów startowych w sekretariacie zawodów.
 • Godz. 8.30  - uroczyste rozpoczęcie zawodów.
 • Godz. 9.00  - rozpoczęcie strzelań konkursowych.
 1. Wpisowe od zawodnika wynosi 250,00 PLN (dwieście pięćdziesiąt złotych w PLN), płatne na konto Zarządu Okręgowego PZŁ do dnia 04.06.2024r. Nr konta ZO Włocławek, 36 1540 1069 2001 8700 0026 0001 
  w tytule przelewu: imię nazwisko, nr leg. PZŁ, klasa strzelecka, wiek (dotyczy tylko SENIORA). 
  Kontakt email : zo.wloclawek@pzlow.pl
 2. Liczbę startujących ogranicza się do 120 zawodników, o kolejności zapisu decyduje data przelewu.
 3. Zawody odbywają się w formule pięcioboju zgodnie z "Regulaminem zasad strzelań myśliwskich na zawodach organizowanych przez PZŁ – pięciobój, sześciobój".
 4. Celem zawodów jest popularyzacja strzelectwa myśliwskiego, integracja myśliwych i sprawdzenie umiejętności strzeleckich, wyłonienie zwycięzców w poszczególnych klasyfikacjach oraz promowanie wyrobów Delta Optical.

 • Zawodnicy startujący w zawodach obowiązani są posiadać ze sobą ważną legitymację PZŁ.
 • Do strzelań myśliwskich wolno używać każdego rodzaju broni śrutowej i kulowej, uznanej przez obowiązujące prawo za broń myśliwską zgodnie z Regulaminem zasad strzelań myśliwskich organizowanych przez PZŁ.
 • Każdy zawodnik może maksymalnie uzyskać 500 punktów.
 • Klasyfikacja będzie prowadzona indywidualnie w klasie MISTRZOWSKIEJ I POWSZECHNEJ oraz w kategorii DIAN, ( w przypadku startu 6 lub więcej zawodniczek), SENIOR (powyżej 60 roku życia oraz w przypadku startu 6 lub więcej zawodników).
 • W ramach wpłaconego przed zawodami wpisowego Zarząd Okręgowy PZŁ we Włocławku zapewnia uczestnikom posiłek, numer startowy oraz organizacyjne przeprowadzenie zawodów.
 • Zawodnik/zawodniczka zdobywa tytuł "Mistrz Strzelectwa Myśliwskiego" obligatoryjnie jeśli uzyska wynik 425/500pkt. dla mężczyzn i 400/500pkt. dla kobiet lub lepszy zgodnie z §4 Zarządzenia ZG PZŁ nr 2 z 27 maja 2021 r.
 • Wszyscy uczestnicy zawodów oświadczają, że zapoznali się Regulaminem zawodów i strzelnicy, zobowiązują się przestrzegać przepisów wym. w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 22 marca 2005 r. 
  z późn. zm. o szczegółowych warunkach wykonywania polowania oraz Ustawy z 22 maja 1999 r. o broni 
  i amunicji oraz aktualnych obowiązujących „Regulaminem zasad strzelań myśliwskich na zawodach organizowanych przez PZŁ”; wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia zawodów strzeleckich (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)) oraz celem opublikowania wyników z przedmiotowych zawodów na stronie www.wloclawek.pzlow.pl i www.pzlow.pl


KLASYFIKACJA

O pierwszych trzech miejscach w każdej klasie i kategorii w przypadku równej liczby punktów zawsze decyduje baraż. Sędzia Główny na rozpoczęciu zawodów ogłasza na jakiej osi ma się odbyć baraż.

 

 

 

IMPREZA TOWARZYSZĄCA - NOCNY SNAJPER

Zapraszamy Kolegów i Koleżanki na zawody strzeleckie o wyłonienie najlepszego strzelca w konkurencji kulowej - NOCNY SNAJPER, które odbędą się w dniu 14 czerwca 2024 roku (piątek) na terenie strzelnicy myśliwskiej PZŁ we Włocławku-Ostrowy.

W ramach organizowanych zawodów strzeleckich przygotowaliśmy możliwość sprawdzenia swojego refleksu, celnego oka, posiadanych umiejętności strzeleckich w konkurencji: Karabin Dynamiczny w ograniczonej widoczności. 

 

ORGANIZATOR 

1. Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego we Włocławku
2. Firma DELTA Optical Spółka z o.o. Spółka Komandytowa
3. Komisja Strzelecka przy Zarządzie Okręgowym PZŁ we Włocławku

 

SĘDZIA GŁÓWNY

Kol. Tomasz Korpusiński

 

CEL ZAWODÓW

Celem zawodów jest wyłonienie najlepszego strzelca zawodów, rozpowszechnianie strzelectwa, integracja strzelców oraz możliwość zapoznania z produktami firmy Pulsar.

Program zawodów, warunki uczestnictwa:

 1. Godz. 19.00 - 19.50  - rejestracja zawodników, wydawanie numerów startowych w sekretariacie zawodów.
 2. Godz. 20.00  - uroczyste otwarcie konkurencji kulowej NOCNY SNAJPER.
 3. Godz. 22.00  - rozpoczęcie strzelań.

 

UCZESTNICTWO W ZAWODACH

W zawodach mogą uczestniczyć strzelcy posiadający ważną legitymację PZŁ lub aktualną licencję zawodniczą. Udział w zawodach wymaga wcześniejszego (najpóźniej do dnia 10 czerwca 2024r). zgłoszenia 
do biura ZO PZŁ we Włocławku, tel. 54 411 17 81 lub e-mail: zo.włowlawek@pzlow.pl podając:
    • imię i nazwisko zawodnika;
    • nr legitymacji PZŁ lub licencji sportowej;
    • średnicę zewnętrzną posiadanego celownika optycznego;
Liczba miejsc ograniczona do 40 zawodników.
O udziale w zawodach decyduje kolejność zgłoszenia zawodnika.

 

PRZEBIEG KONKURENCJI

Strzelanie odbywać się będzie z własnej broni zawodnika wyposażonej w celowniki termowizyjne wyłącznie  marki PULSAR/DELTA (organizator nie zapewnia celowników termowizyjnych) z amunicji własnej zawodnika.

Zawodnik ma możliwość wykorzystać stały słupek strzelecki znajdujący się na stanowisku jako podpórki.

Zawodnik zajmuje stanowisko strzeleckie w wyznaczonym miejscu przez prowadzącego strzelanie. 
Na komendę prowadzącego strzelanie zawodnik przygotowuję 9 (dziewięć) naboi i odkłada je w miejsce wskazane przez prowadzącego strzelanie. Po komendzie "ładuj", zawodnik wprowadza nabój do komory nabojowej, zabezpiecza broń, przyjmuje odpowiednią postawę strzelecką, czeka na sygnał dźwiękowy timera, który zezwala na oddanie strzału.

Na sygnał dźwiękowy timera zawodnik oddaje kolejno dziewięć strzałów: 

 • trzy z "wolnej ręki" 
 • trzy ze statywu specjalnie przygotowanego przez organizatora
 • trzy ze słupka

Strzelanie odbywa się do specjalnie przygotowanego, podgrzewanego gongu na odległości 200m.

Rozmiar gongu: 50 x 50 cm

Czas na wykonanie zadania to 180sek mierzone timerem. Po upływie czasu, po komendzie  "przerwij ogień" zawodnik przerywa strzelenie, do punktacji są zaliczane strzały oddane w czasie regulaminowym.

Po komendzie przerwij ogień zawodnik rozładowuje broń i odkłada ją na przygotowany stojak.

PUNKTACJA

W czasie strzelania oceniana będzie kolejno:

 1. celność (liczba trafień)
 2. czas wykonania strzelania (liczony timerem).


NAGRODY

W ramach zawodów wyłoniony zostanie najlepszy zawodnik, który otrzyma nagrodę specjalną ufundowana przez firmę Delta Optical.

 

 

 

OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W SPORCIE STRZELECKIM

§1

 1. Za bezpieczne prowadzenie zawodów strzeleckich odpowiada sędzia główny zawodów oraz sędzia prowadzący strzelanie, posiadający licencję sędziego strzelectwa przyznaną przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego.
 2. Za bezpieczeństwo w zorganizowanych formach szkolenia strzeleckiego i w strzelaniu rekreacyjnym odpowiada prowadzący strzelanie, posiadający uprawnienia, o których mowa w rozporządzeniu MSWiA 
  z 6 października 2011 roku (Dz. U. z 2011 r, poz. 1418). Uprawnienia o których mowa posiadają osoby posiadające aktualną licencję sędziego lub trenera wydaną przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego.

§2

 1. Szczegółowe zasady bezpieczeństwa osób przebywających na strzelnicy określa regulamin strzelnicy, ustalony zgodnie z przepisami ustawy z 21 maja 1999 r. o broni i amunicji. 
 2. Za organizację działań o charakterze ratunkowym na strzelnicy odpowiada kierownik strzelnicy.

§3

Szczególne zasady bezpieczeństwa podczas uprawiania sportu strzeleckiego.

 1. Bronią należy posługiwać się z najwyższą ostrożnością.
 2. Po wzięciu broni do ręki należy sprawdzić, czy jest rozładowana.
 3. Zabrania się kierowania wylotu lufy w kierunku ludzi.
 4. Trening bezstrzałowy ("na sucho") z zasady jest dozwolony tylko na stanowisku strzeleckim lub za zgodą prowadzącego strzelanie, w innym miejscu przez niego wyznaczonym.
 5. Broni nie można pozostawiać bez dozoru.
 6. Zabrania się odkładania załadowanej broni w czasie przerw w strzelaniu.
 7. Broń można ładować po komendzie prowadzącego strzelanie, wyłącznie na stanowisku strzeleckim na linii ognia, z lufą skierowaną w kulochwyt.
 8. Podczas ładowania broni nie można korzystać z pomocy innych osób. 
 9. Po komendzie lub sygnale "STOP" wszyscy strzelający muszą natychmiast przerwać strzelanie.
 10. Po komendzie "ROZŁADUJ" broń należy rozładować i zabezpieczyć, wkładając do komory nabojowej (lufy) wskaźnik bezpieczeństwa i w takim stanie umieścić na stanowisku strzeleckim.
 11. Stosowanie wskaźnika bezpieczeństwa, potwierdzającego, że broń jest rozładowana a zamek otwarty, 
  jest obowiązkowe dla wszystkich pistoletów, karabinów i strzelb gładkolufowych.
 12. Prowadzący strzelanie odpowiada za wydawanie komend "ŁADUJ", "START", "STOP", "ROZŁADUJ" 
  i innych niezbędnych poleceń oraz musi być pewien, że jego komendy są wykonywane, a posługiwanie się bronią odbywa się w sposób bezpieczny .
 13. W przypadku niezastosowania się do poleceń prowadzącego strzelanie każda osoba przebywająca 
  na strzelnicy może zostać usunięta ze strzelnicy.
 14. Po zakończeniu strzelania, przed opuszczeniem stanowiska strzeleckiego, broń bezwzględnie należy rozładować i zabezpieczyć widocznym wskaźnikiem bezpieczeństwa oraz przedstawić do kontroli prowadzącemu strzelanie.
 15. Przebywający na strzelnicy musi niezwłocznie powiadomić prowadzącego strzelanie o sytuacji, która może być niebezpieczna lub spowodować wypadek.
 16. Zaleca się aby strzelający i inne osoby, przebywające na strzelnicy w bezpośrednim sąsiedztwie stanowisk strzeleckich, używały indywidualnych ochraniaczy słuchu.
 17. Zaleca się aby strzelający, podczas strzelania, używali przeciwodpryskowych okularów strzeleckich 
  lub innych ochraniaczy spełniających taką funkcję.
 18. Dzieci mogą przebywać na strzelnicy wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem rodziców lub opiekunów. 

§ 4

Zasady bezpieczeństwa w sporcie strzeleckim przyjęto uchwałą Zarządu PZSS, 24 kwietnia 2013 roku.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE


Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy zawodnik i sędzia zobowiązany jest do używania ochronników słuchu, a przy konkurencjach śrutowych dodatkowo oczu (okulary) i głowy (czapka). Ponadto kamizelka każdego zawodnika musi być wyposażona w pasek (znacznik na wysokości biodra) trwale do niej przymocowany. Zawodnicy nie posiadający powyższego wyposażenia, nie będą dopuszczeniu do strzelań.

Broń na strzelnicy nosi się rozładowaną, bez pasów z otwartymi komorami nabojowymi, bez pokrowców. Podczas strzelania nie można zakładać pasów na broń. Dopuszcza się w obrębie strzelnicy przenoszenie broni między osiami rozładowanej, bez pasów i z otwartymi komorami nabojowymi w futerałach.

Każdy uczestnik zawodów ma obowiązek zapoznania się z aktualnym regulaminem strzelnicy, regulaminem zawodów wywieszonym na tablicy informacyjnej oraz „Regulaminem zasad strzelań myśliwskich organizowanych przez PZŁ – pięciobój, sześciobój” i bezwzględnie  ich przestrzegać.

Punkt opieki medycznej znajduje się w sekretariacie zawodów.